Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Adjectives Advanced (İleri düzey sıfatlar - 622 kelime)Able:  güçlü

Abnormal:  anormal

Absent:  yok

Absolute:  mükemmel/tam

Acceptable:  makul

Accessible:  ulaşılabilir

Accurate:  kesin/tam

Acidic:  asitlenmiş

Acoustic:  akustik

Active:  faal

Adaptable:  uyarlanabilir

Additional:  ilave/ek

Adequate:  yeterli

Administrative:  yönetimsel

Advantageous:  avantajlı

Advisable:  önerilen

Affirmative:  olumlu

Ago:  önce

Airborne:  uçan

Airy:  havalı

All:  tüm

Alone:  yalnız

Alphabetical:  alfabetik

American:  Amerikan

Amphibious:  hırslı

Angry:  kızgın

Annual:  yıllık

Another:  başka

Any:  hiç

Apparent:  anlaşılır/açık

Applicable:  uygulanabilir

Appreciable:  kayda değer

Appropriate:  uygun

Artificial:  yapay

Atomic:  atomal

Audible:  duyulabilir

Automatic:  otomatik

Auxiliary:  yardımcı

Available:  mevcut

Bad:  kötü

Ballistick:  balistik

Bare:  yalın

Barometric:  barometrik

Basic:  temel

Beautiful:  güzel

Beneficial:  faydalı

Best:  en iyi

Big:  büyük

Binary:  çift

Biological:  biyolojik

Bitter:  acı

Black:  siyah

Blind:  kör

Blue:  mavi

Both:  her ikiside

Brief:  özet/kısa

Bright:  parlak

Broad:  geniş

Brown:  kahverengi

Busy:  yoğun

Capable:  yetenekli

Careful:  dikkatli

Careless:  dikkatsiz

Carnal:  cinsel

Cautious:  dikkatli/önemli

Celestial:  gökle ilgili

Celsius:  santigrat

Central:  merkezi

Centrifugal:  merkezkaç

Ceramic:  seramik

Certain:  belirli

Cheap:  ucuz

Civil:  sivil

Clean:  temiz

Clear:  açık/anlaşılır

Coarse:  kaba

Cold:  soğuk

Colorless:  reknsiz

Comfortable:  rahat

Commercial:  ticari

Common:  yaygın

Compact:  yoğun

Complete:  tamamlanmış

Complex:  karışık

Composite:  karma

Compound:  bileşim

Comprehensive:  ayrıntılı

Compulsory:  mecburi

Concrete:  somut

Concurrent:  tesadüfi

Confidential:  gizli

Conscious:  bilinçli

Consecutive:  ardışık

Considerable:  hatırı sayılır/önemli

Constant:  sabit

Constructive:  yapıcı

Consumable:  tüketilebilir

Continuous:  sürekli

Convalescent:  iyileşen

Convenient:  uygun

Conventional:  konsansiyonel

Cool:  serin

Cooperative:  yardımcı

Coordinating:  eşgüdümlü

Correct:  doğru

Corrective:  düzeltici

Counterclockwise:  saat yönünün tersine

Critical:  eleştirel

Cruel:  kaba

Cryptographic:  kriptografik

Cubic:  kübik

Culpable:  suçlanmayı hakeden

Current:  mevcut

Daily:  günlük

Dangerous:  tehlikeli

Dark:  karanlık

Dead:  ölü

Deaf:  sağır

Dear:  sevgili

Decimal:  ondalık

Deep:  derin

Defective:  kusurlu

Definite:  belirli/açık

Delicate:  narin

Demonstrable:  kanıtlanabilir

Dental:  dişlerle ilgili

Dependent:  bağımlı

Destructive:  yıkıcı

Diagnostic:  teşhis edilebilir

Diagonal:  köşegen

Different:  farklı

Differential:  ücret farkı

Difficult:  zor

Digital:  dijital

Dim:  loş

Dirty:  kirli

Disciplinary:  disiplinci

Diseased:  hastalıklı

Dishonorable:  onursuzca

Distinct:  farklı/belirgin

Ditty:  kısa ve basit şarkı

Dormant:  hareketsiz

Double:  çift

Drafty:  soğuk cereyanlı

Dry:  kuru

Drowsy:  uykulu

Dual:  ikili

Due:  hak edilen

Dull:  sıkıcı

Dumb:  aptal

Dynamic:  dinamik

Each:  her

Easy:  kolay

Economic:  iktisadi

Educational:  hesaplı

Effective:  etkili

Efficient:  verimli

Eighth:  sekizinci

Elastic:  esnek

Electric:  elektrikle ilgili

Electronic:  elektronik

Eligible:  haklı

Else:  başka

Empty:  boş

Enough:  yeterli

Entire:  tüm

Environmental:  çevresel

Equal:  eşit

Erect:  dimdik

Erratic:  düzensiz

Essential:  gerekli

Eventual:  sonunda olan

Every:  her

Evident:  besbelli

Exact:  tam

Excellent:  mükemmel

Excessive:  aşırı

Exclusive:  paylaşılmayan

Explosive:  patlayıcı

Extensive:  kapsamlı

External:  harici

Extra:  ekstra

Extreme:  aşırı

Faint:  güçsüz

Fair:  adil

False:  yanlış

Familiar:  aşina

Faraway:  uzak

Fast:  hızlı

Fat:  şişman

Fatal:  ölümcül

Faulty:  hatalı

Feasible:  yapılabilir

Federal:  federal

Feeble:  güçsüz

Fertile:  bereketli

Few:  az

Fifth:  beşinci

Final:  son

Financial:  mali

Fine:  iyi

Firm:  sağlam

First:  birinci

Fiscal:  mali

Fit:  uygun

Flammable:  kolay tutuşur

Flat:  düz

Flexible:  esnek

Foggy:  sisli

Foolish:  budalaca

Foreign:  yabancı

Formal:  resmi

Former:  önceki

Fourth:  dördüncü

Free:  serbest

Frequent:  sık

Fresh:  taze

Full:  dolu

Functional:  fonksiyonel

Fundamental:  en gerekli

Further:  daha uzak

General:  genel

Gentle:  nazik

Good:  iyi

Gradual:  kademeli

Grand:  büyük

Graphic:  çizgesel

Grave:  ciddi

Great:  mükemmel

Green:  yeşil

Grievous:  acı veren

Happy:  mutlu

Hard:  zor

Harmful:  zararlı

Hasty:  aceleye gelmiş

Hazardous:  tehlikeli

Healthy:  sağlıklı

Heavy:  ağır

Helpful:  yardımsever

High:  yüksek

Hilly:  tepelik

Hind:  arka

Hollow:  oyuk

Honorable:  onursal

Horizontal:  yatay

Hot:  sıcak

Huge:  çok büyük

Hydraulic:  hidrolik

Icy:  buzlu

Identical:  hemen hemen aynı

Idle:  sonuçsuz

Ill:  hasta

Immediate:  acele

Imminent:  yakın

Important:  önemli

Improper:  uygunsuz

Inclusive:  herşey dahil

Independent:  bağımsız

Indicative:  belirtici

Individual:  bireysel

Inertia:  atalet

Inherent:  doğasında olan

Inner:  iç

Instant:  hemen olan

Instantaneous:  anlık

Intense:  şiddetli

Interchangeable:  birbirinin yerine geçebilir

Intermediate:  ara

Internal:  dahili

International:  uluslararası

Intrinsic:  esas

Junior:  yaşça küçük

Keen:  hevesli

Kind:  nazik

Large:  geniş

Last:  son

Late:  geç

Lateral:  yanal

Latest:  en son

Latter:  sonraki

Lawful:  yasalara uygun

Lazy:  tembel

Leaky:  sızıntılı

Lean:  yağsız

Least:  en az

Legal:  yasal

Lengthy:  upuzun

Less:  daha az

Lethal:  öldürücü

Level:  düz

Likely:  muhtemel

Linear:  doğrusal

Liquid:  sıvı

Literal:  kelimesi kelimesine

Little:  az

Lively:  hayat dolu

Local:  bölgesel

Lone:  kimsesiz

Long:  uzun

Loose:  gevşek

looser

loud:  yüksek sesli

low:  alçak

magnetic:  manyetik

main:  asıl

mandatory:  zorunlu

manifold:  türlü türlü

many:  çok

marginal:  marjinal

marine:  bahriyeli

martial:  savaşla ilgili

 
  

mean:  cimri

mechanical:  mekanik

medical:  tıbbi

mental:  zihinsel

mere:  sırf

metallic:  metalik

middle:  orta

minor:  önemsiz

minus:  eksi

miscellaneous:  çeşitli

misty:  sisli

mnemonic:  bellekle ilgili

mobile:  seyyar

modern:  modern

modifiable:  değiştirilebilen

modular:  modüler

molten:  dökme

momentary:  bir anlık

moral:  ahlaklı

more:  daha çok

most:  en çok

movable:  hareket edebilen

muddy:  çamurlu

multiple:  çeşitli

mutual:  karşılıklı

mythological:  mitolojik

naked:  çıplak

narcotic:  narkotik

narrow:  dar

national:  milli

natural:  doğal

nautical:  gemicilikle ilgili

naval:  donanmayla ilgili

navigational:  denizcilikle ilgili

neat:  düzenli

necessary:  gerekli

negative:  olumsuz

nervous:  sinirli

neutral:  nötr

new:  yeni

next:  sonraki

nice:  hoş

noisy:  gürültülü

nominal:  nominal

noncommissioned:  assubay

normal:  mormal

nuclear:  nükleer

numeric:  sayısal

numerous:  çeşitli

obsolete:  eskimiş

obvious:  aşikar

occasional:  arada bir olan

odd:  garip

old:  yaşlı/eski

open:  açık

operational:  kullanıma hazır

opposite:  zıt

optimum:  optimum

optional:  tercihe bağlı

oral:  sözel

ordinary:  sıradan

organizational:  örgütsel

original:  orijinal

other:  diğer

outside:  dış

outstanding:  göze çarpan

outward:  dış

overhead:  yukarıda

oversize:  büyük boy

own:  kendisinin

pale:  solgun

parallel:  paralel

partial:  bölümsel

particular:  belirli

passive:  pasif

past:  geçmiş

peculiar:  acayip

periodic:  periyodik

peripheral:  ikincil/önemsiz

permanent:  sürekli

personal:  kişisel

petty:  önemsiz

phonetic:  fonetik

physical:  fiziksel

pictorial:  resmedilmiş

plain:  sade

planar:  düzlemsel

plenty:  bol miktar

poisonous:  zehirli

polite:  nazik

political:  siyasi

poor:  fakir/zavallı

portable:  portatif

positive:  olumlu

possible:  mümkün

potential:  potansiyel

powerful:  güçlü

practical:  pratik

precise:  tam/kesin

predictable:  tahmin edilebilir

preliminary:  ilk/ön

pretty:  hoş/çekici

preventive:  önleyici

previous:  önceki

primary:  baş/temel

prior:  önceki/öncelikli

private:  özel

probable:  muhtemel

productive:  verimli

professional:  profesyonel

programmable:  programlanabilir

prompt:  seri/çabuk

proper:  münasip

protective:  koruyucu

proximate:  en yakın

punitive:  acımasız/sert

pure:  katıksız

purple:  mor

quantitative:  nicel

quick:  hızlı

radioactive:  radyoaktif

random:  düzensiz

rapid:  hızlı

raw:  ham/çiğ

ready:  hazır

real:  gerçek

reasonable:  makul/mantıklı

rectangular:  dikdörtgen biçiminde 

red:  kırmızı

redundant:  gereksiz

refreshing:  canlandırıcı

regional:  bölgesel

regular:  düzenli

relative:  göreli/oranlı

reliable:  güvenilir

remote:  uzak

respective:  kendi/kişisel

responsible:  sorumlu

retail:  perakende

reusable:  tekrar kullanılabilir

rich:  zengin

right:  doğru/sağ

rigid:  sert/eğilmez

ripe:  olgun

rough:  pürüzlü/kaba

sad:  üzgün

safe:  güvenli

same:  aynı

satisfactory:  hoşnut edici

schematic:  şematik

secondary:  ikincil

secure:  güvenli

senior:  kıdemli

sensitive:  hassas

separate:  ayrı

sequential:  ardışık

serious:  ciddi

serviceable:  dayanıklı/kullanışlı

seventh:  yedinci

several:  çeşitli

severe:  sert/şiddetli

shady:  gölgeli

shallow:  sığ/yüzeysel

sharp:  keskin

shy:  utangaç

shiny:  parlak

shipboard:  gemide

shipshape:  düzgün/muntazam

short:  kısa

sick:  hasta

significant:  önemli

silent:  sessiz

similar:  benzer

simple:  basit

simultaneous:  eş zamanlı

single:  tek/bekar

sixth:  altıncı

slack:  gevşek

slight:  ince/narin

slippery:  kaygan

small:  küçük

smart:  zarif/gösterişli

smooth:  düz/akıcı

snug:  rahat/tam oturan

social:  sosyal

soft:  yumuşak

solar:  güneşle ilgili

solid:  katı

some:  biraz

sour:  ekşi

special:  özel

specific:  belirli

splitting:  şiddetli

stable:  sağlam/sürekli

standby:  yedek

static:  statik

stationary:  sabit

steady:  sabit/sağlam

steep:  dik/sarp

sterile:  steril

sticky:  yapışkan

stiff:  katı/sert

still:  durgun

straight:  dümdüz

strange:  acayip/tuhaf

stranger:  yabancı

strategic:  stratejik

strict:  katı/sağlam

strong:  güçlü

structural:  yapısal

subsequent:  sonradan gelen

substantial:  dayanıklı/önemli

successful:  başarılı

successive:  ardıl

such:  öylesine

sudden:  ani

sufficient:  yeterli

suitable:  uygun

sunny:  güneşli

superior:  yüksek/üstün

superlative:  en iyi/üstün

supplementary:  ilave/ek

sure:  kesin

sweet:  tatlı

swift:  atik/tez

swollen:  şiş/kabarık

symbolic:  sembolik

synthetic:  sentetik

tactical:  taktiksel

tall:  uzun

taut:  gergin

technical:  teknik

temporary:  geçici

tentative:  öneri niteliğinde

terminal:  ölümcül

thermal:  termal

thick:  kalın

third:  üçüncü

thirsty:  susamış

thorough:  tam/eksiksiz

tight:  dar

tiny:  küçük/ufak

toxic:  zehirli

transient:  geçici

transparent:  transparan

transverse:  enine/çaprazlama

tropical:  tropikal

true:  doğru

turbulent:  vahşi/sert

typical:  tipik

undersea:  denizaltı

undersigned:  aşağıda imzası bulunan

underwater:  su altı

unique:  eşsiz

universal:  evrensel

upper:  üstteki

uppermost:  başlıca

urgent:  acil

useful:  faydalı

usual:  olağan

valid:  geçerli

valuable:  değerli

variable:  değişken

various:  çeşitli

vertical:  dikey

viable:  uygulanabilir

violent:  şiddetli

virtual:  gerçek/asıl

visible:  görülebilir

visual:  görsel

vital:  önemli/hayati

void:  hükümsüz/geçersiz

volatile:  değişken/dönek

wanton:  değişken/kontrolsüz

warm:  ılık

waterproof:  su geçirmez

watertight:  suya dayanıklı

weak:  zayıf

weary:  yorgun/usanmış

wet:  ıslak

white:  beyaz

whole:  tüm

wide:  geniş

willful:  inatçı

wise:  akıllı/mantıklı

wooden:  tahta/ahşap

woolen:  yün

wrong:  yanlış

wrongful:  haksız

yellow:  sarı

yesterday:  dün

young:  genç

harmless:  zararsız

inactive:  hareketsiz/pasif

incomplete:  tamamlanmamış

incorrect:  yanlış

indirect:  dolaylı

invalid:  geçersiz

nonavailable:  namevcut

nonproductive:  üretken olmayan

unauthorized:  yetkisiz

undesired:  istenmeyen

unfinished:  bitmemiş

unimportant:  önemsiz

unknown:  bilinmeyen

unsafe:  emniyetsiz

unsuccessful:  başarısız

unused:  kullanılmayan

unusual:  olağan dışı

unwanted:  istenmeyen

useless:  faydasız