Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Reported Speech (imperatives, must, shall, let's, will)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. SBS ve YDS?ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.Bundan önceki iki derste, dolaylı anlatımda düz cümleler ve soru cümleleri üzerinde duruldu. Bu derste ise emir cümleleri, tavsiye cümleleri ve diğer durumlar üzerinde durulacaktır.

 

Emir cümlelerinde çoğunlukla tell ve hemen peşinden hitap edilen kişi getirilir ve fiilden önce to kullanılır.


- He said, “Open the door.” (O, "Kapıyı aç," dedi.)

- He told me to open the door. (Bana kapıyı açmamı söyledi.)

 

- They said, “Close the window, John” (Onlar, "John, kapıyı kapat," dediler.)

- They told John to close the window. (John'a pencereyi kapamasını söylediler.)


Olumsuz cümlelerde to dan önce not getirilir.

- He said, “Don't open the door.” (O, "Kapıyı açma," dedi.)

- He told me not to open the door. (Kapıyı açmamamı söyledi.)- They said, “Don't close the window, Mary.” (Onlar, "Pencereyi kapatma Mary," dediler.)

- They told Mary not to close the window. (Mary'ye pencereyi kapamamasını söylediler.)

 

Emir, tavsiye, rica ve teklif cümleleri aşağıdaki filler kullanılarak aktarılır.


- advise (tavsiye etmek)
- ask (rica etmek)
- command (emretmek)
- order (emretmek)
- forbid (yasaklamak)
- remind (hatırlatmak)
- warn (uyarmak)

- If I were you, I would buy a new one”, he said. (O, "Yerinde olsam yeni bir tane alırım," dedi.)

- He advised me to buy a new one. (Yeni bir tane almamı tavsiye etti.)


“Would you wait a little for me? ” I said. ("Beni biraz bekler misin?" dedim.)

- I asked him to wait a little for me. (Beni biraz beklemesini rica ettim.)


- She said “Would you like to come to my party, Peter?” (O, "Partime gelmek istermisin Peter," dedi.)

- She invited Peter to her party. (Peter'i partisine davet etti.)- The general said, “Keep off the new tank.” (General “Yeni tanktan uzak durun” dedi.)

- The general ordered them to keep of the new tank. (General yeni tanktan uzak durmalarını emretti.)

 

"SHALL" IN REPORTED SPEECH (SHALL I - SHALL WE)


Future Tense'de, will yerine kullanılan shall olduğu zaman ve birisinden malumat ricasında bulunulduğu zaman, cümle aktarılırken shall yerine would kullanılır.  

- “When shall I see my family again?” she wondered. (“Ailemi bir daha ne zaman göreceğim?” diye meraklandı.)

- She wondered when she would see her family again. (Ailesini bir daha ne zaman göreceğini merak etti.)

 

- “Where shall we go after school today?” the students asked. (“Bugün okuldan sonra nereye gideceğiz?” çocuklar sordu.)

 The students asked where they would go after school that day. (Öğrenciler o gün okuldan sonra nereye gideceklerini sordular.)


► Birisinden talimat ve tavsiye isteğinde bulunulduğu zaman should ya da was / were to kullanılır.


- The assistant said, “Shall we open the shop on Sunday, sir?” (Pazar günü dükkanı açalım mı?” dedi yardımcı.)

- The assistant asked the manager if they should / were to open the shop on Sunday. (Yardımcı müdüre dükkanı pazar günü açmaları gerekiyor mu diye sordu.)


- The girl asked, “What shall I wear for the party, Hilal?” (“Partiye ne giyeyim Suzie?” kız sordu.)

- The girl asked asked Suzie what she should / was to wear for the party. (Kız, Suzie'ye partiye ne giysem diye sordu.)

Birisine bir iyilik yapma teklifinde bulunma durumlarında yine shall kullanılır.


- “Shall I paint your house?” I said to my friend. (Arkadaşıma “Evini boyayayım mı?” dedim.)

- I offered my friend to paint his house. (Arkadaşıma evini boyamayı teklif ettim.)- “Shall we go to the cinema after school? ” I said. (“Okuldan sonra sinemaya gidelim mi?” dedim.)

- I suggested going to the cinema after school. (Okuldan sonra sinemaya gitmeyi teklif ettim.)

"WILL, WOULD, COULD" IN REPORTED SPEECH (WILL YOU, WOULD YOU, COULD YOU)


 "Will" eğer gelecek zaman (future tense) kullanılan bir cümlede yardımcı fiil olarak kullanılıyorsa, normal kurallara göre "would" olarak değişir.


- They asked “Will the teacher come to the party next week?” (“Öğretmen gelecek hafta partiye gelecek mi?” diye sordular)

- They asked if the teacher would come to their party to following week. (Bir sonraki hafta öğretmenin partiye gelip gelmeyeceğini sordular.)

► Eğer will, would veya could, rica cümlelerinde kullanılıyorsa, aşağıdaki şekilde değiştirilir.

- “Will you help me, please?” she said. (O, “Lütfen yardım eder misin” dedi.)

- She asked me to help her. (Benden yardım etmemi istedi.)


- “Will you eat one more apple?” (Bir tane daha elma yer misin?)
- “Would you eat one more apple?” (Bir tane daha elma yer misin?)

- He offered me one more apple. (Bana bir elma daha teklif etti.)


- “Could you post this letter for me?” (Bu mektubu benim için postalayabilir misin?)

- She asked me to post that lettef for him. (Mektubu postalamamı rica etti.)

"LET'S" IN REPORTED SPEECH


Let's ile başlayan cümleler suggest + V ing şeklinde veya should kullanılarak aktarılır.


- He said “Let's change the furniture in the living room.” (O, “Hadi oturma odasındaki mobilyayı değiştirelim.” dedi.)

- He suggested changing the furniture in the living room. (Oturma odasındaki mobilyayı değiştirmeyi önerdi.)

- He suggested that they should change the furniture in the living room. (Oturma odasındaki mobilyayı değiştirmeleri gerektiği önerisinde bulundu.)

"YES AND NO" IN REPORTED SPEECH


Yes veya no ile cevap verilmesi gereken durumlarda, sorunun zamanına göre uygun yardımcı fiil kullanılır.


- My mother said ‘Did you buy it?' I said no. (Annem, "Onu aldın mı? diye sordu. "Hayır," dedim.)

- My mother asked me if I had bought it. I said I hadn't. (Annem onu alıp almadığımı sordu. Almadığımı söyledim.)

My friend, “Can you swim?”, I said “Yes” (Arkadaşım, "Yüzebilir misin?" diye sordu. "Evet," dedim.)

My friend asked me if I could swim. I said I could. (Arkadaşım yüzebilip yüzemediğimi sordu. Bildiğimi söyledim.)

"MUST" IN REPORTED SPEECH


► Eğer "must" kelimesi, sonuç çıkarmak için kullanılıyorsa, dolaylı cümlede aynen kalır.

 

- The man said, “That little boy helps everybody. He must be kind-hearted.” (Adam “Şu küçük çocuk herkese yardım ediyor. İyi kalpli olmalı. dedi”)

- The man said that the little boy helped everybody and added that he must be kind-hearted. (Adam çocuğun herkese yardım ettiğini söyledi ve iyi kalplı olsa gerek diye ilave etti.)

Kalıcı ve sürekliliğini muhafaza eden emir cümlelerinde de "must" değişmez.


- The president said, “Everybody must be obediend to the Creator.” (Başkan “Herkes Yaratıcı'ya karşı itaatli olmalı” dedi.)

- The president said that everybody must be obediend to the Creator. (Başkan herkesin Yaratıcı'ya karşı itaatli olmaları gerektiğini söyledi.)

Tavsiye ve niyet bildiren durumlarda "must" aynen kalır.

- My friend said “You must see a doctor.” (Arkadaşım “Bir doktora görünmelisin.” dedi.)

- My friend told me that I must see a doctor. (Arkadaşım doktora görünmem gerektiğini söyledi.)

Geleceğe yönelik mecburiyet bildiren must eğer o isi hala tamamlanmamışsa "would have to" ile anlatılır. Eğer tamamlanmışsa "had to" kullanılır.


- My father “Your brother lost his job at that company. You must find him another job.” (Babam “Kardeşin o şirketteki işini kaybetti ona başka bir iş bulmalısın.” dedi.)


Burada mecburiyet geleceğe dönüktür. Yani; must = will have to'dur. Eğer bu cümle söylendiği sırada, hala iş bulma zorunluluğu devam ediyorsa, "would have to" kullanılır.


- My father told me that my brother had lost his job in the company and added that I would have to find him another job. (Babam, kardeşimin işini kaybettiğini ve ona bir iş bulmak zorunda olduğumu söyledi.)


Bu cümle aktarılırken eğer iş bulunmuşsa, had to kullanılır.


My father told me that my brother had lost his job and anned that I had to find another job. (Babam kardeşimin işini kaybettiğini ve ona bir iş bulmak zorunda olduğumu söyledi.)

Mustn't değişmez.

- Jack said “You mustn't smoke. ” (Jack, "Sigara içmemelisin," dedi.)

- Arif said I mustn't smoke. (Jack sigara içmemem gerektiğini söyledi.)

Needn't çoğunlukla değişmez

- Mary, “You needn't come tomorrow.” (Mary, "Yarın gelmene gerek yok," dedi.)
 
- Mary said I needn't come the following day. (Mary ertesi gün gelmeme gerek olmadığını söyledi.)

Sınav/Quiz Listesi

Reported Speech (ımperatives) / Boşluk Doldurma - 1
Reported Speech (ımperatives) / Boşluk Doldurma - 2
Reported Speech (Modals / Will) / Boşluk Doldurma - 3