Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Comparatives (slower, more expensive)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. SBS ve YDS?ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.Sıfata "daha" niteliği kazandıran "-er" ve "more" eklenmesi ile oluşan yapılardır. Türkçe’de mukayese sıfatları olarak ifade edilirler.

Cümle yapısı: sıfat + -er / more + sıfat + than 

- She is more intelligent than she looks. (O göründüğünden daha zekidir).

Bu yapı Türkçe’ye "... -den daha + sıfat" şeklinde aktarılır.

 İngilizcede niteleme sıfatları düzenli ve düzensiz olarak, yani kurallı veya kuralsız olarak iki şekilde derecelendirilebilir. 

Bir heceli sıfatlara  -er takısı eklenir.

- My car is faster than yours. (Benim arabam seninkinden daha hızlıdır.)  

- Women are generally shorter than men. (Kadınlar genellikle erkeklerden daha kısa olurlar.)
 


İkiden fazla heceli sıfatlarda more kelimesi sıfatlardan önce getirilir.

- Her new dress is more beautiful than her old one. (Yeni elbisesi eskisinden daha güzel.)

- Nowadays cities are more attractive than villages. (Şehirler günümüzde köylerden daha çekicidirler.)

İki heceli sıfatların bazılarına  -er takısı eklenir, bazılarından önce ise more kelimesi getirilir. Hangi durumlarda hangi eki getireceğinizi öğrenebilmek için aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.


Sonunda  -y harfi bulunan sıfatlar -er takısı alır  -y    -ie‘ye dönüşür.

- In India cows are holier than any other animals. (Hindistanda inekler diğer hayvanlardan daha kutsaldır.)

- English is easier than French. (İngilizce Fransızcadan daha kolaydır.)

Birçok iki heceli sıfattan önce more kelimesi getirilir.

- Some films are more boring than others. (Bazı filmler diğerlerinden daha sıkıcıdır.)

- That small boy’s life is more tragic than his father’s. (O küçük çocuğun yaşantısı babasınınkinden daha acıklı.)

- I am more doubtful nowaday than I used to. (Bugünlerde eskisinden daha şüpheciyim.)

Bazı sıfatlar ise yukarıda belirtilen kuralların dışında düzensiz değişirler. Belirli bir kural olmadığı için ezberlenmeleri gerekir. Aşağıda bu sıfatlar verilmiştir.


good (iyi) - better (daha iyi) - the best (en iyi)

bad (kötü) - worse (daha kötü) - the worst  (en kötü)

much (fazla) - more (daha fazla) - the most (en fazla)

many (fazla) - more (daha fazla) - the most (en fazla)

little (az) - less (daha az) - the least (en az)

Sıfatları kullanarak eşitlik ifade etmek istediğimiz zaman ise as … as kalıbını kullanırız.

- This dictionary is as small as a booklet. (Bu sözlük bir kitapçık kadar küçüktür.)

- Old cars were as comfortable as modern cars. (Eski arabalar modern arabalar kadar konforluydu.)"As" yapısı birden fazla anlam için kullanılabilir. Farklı anlamları anlayabilmek için parantez içinde verilen tercüme bölüme bakılması gerekmektedir.

- He can’t dance as well as me. (Benim kadar iyi dansedemez)

- She is clever as well as (being) beautiful. (Güzel olmasının yanısırı akıllı da.)

- My hair is as long as his. (Benim saçım onun ki kadar uzun.)

- I’ll work as long as I live. (Yaşadığım sürece çalışacağım.)

- He can come as long as he is sober. (Ağırbaşlı olduğu sürece gelebilir.)

- I’ll come in as soon as five minutes. (Beş dakika gibi kısa bir zamanda geleceğim.)

- As soon as she saw him, she fainted. (Onu görür görmez bayıldı.)

- I went as far as Istanbul. (İstanbul kadar uzağa gittim)

- As far as I know, she is a vet. (Bildiğim kadarıyla o bir veteriner.)

More and more ve  -er and  -er kalıbı kullanılarak gittikçe artan veya azalan işler anlatılabilir.

- She is becoming more and more aggressive. (Gitgide saldırganlaşıyor.)

- The weather is getting colder and colder. (Hava gittikçe soğuyor.)

- Life is getting more and more difficult. (Hayat giderek zorlaşıyor.)

- The smell became nicer and nicer. (Koku gittikçe güzelleşti.)

The more … the more … kalıbı iki şeyin birbirini etkilediği durumları, bir şey değiştiğinde, diğer şeyin de değiştiğini anlatmada kullanılır.

- The more you work, the more you earn. Çalıştıkça kazanırsınız. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok kazanırsınız.)

- The more you earn, the more you want. (Kazandıkça daha çok istersiniz.)

- The faster he ran, the more tired he became. (Hızlı koştukça yoruldu.)

- The larger the house is, the better. (Ev ne kadar büyük olursa o kadar iyi olur.)

- The sooner, the better. (Ne kadar çabuk olursanız o kadar iyi olur.)

- The faster you write, the more illegible your writing will be. (Ne kadar hızlı yazarsan, yazın o kadar okunaksız olur.)

Bazı iki heceli sıfatlarla hem  -er takısı eklenerek ve hem de başına more kelimesi getirilerek kıyaslama yapılabilir.

Bunlar -ow, -er  ve -le heceleriyle biten sıfatlar ile,  handsome, polite, tired, quiet, pleasant, stupid, cruel, wicked, common kelimeleridir.

- A monkey is cleverer / more clever than a donkey. (Maymun eşekten daha akıllıdır.)

- Television is commoner / more common than radio today. (Bugün televizyon radyodan daha yaygındır.)

Daha türünden yani more veya -er ile karşılaştırma yaparken sıfat ve zarflardan önce bazı niteleyici kelimeler de gelebilir. Bu niteleyici kelimelerin en çok kullanılanları şunlardır:

a little / a bit (biraz)
much / far ; a lot; lots (çok)
somewhat / rather (bir miktar, biraz)
even (da)

- This book is more expensive that that one. (Bu kitap şu kitaptan daha pahalıdır.)
- She runs much faster than me. (Benden çok daha hızlı koşar.)
- He is far better than me. (O benden çok daha iyidir.)
- He was even more surprised when he saw me. (Beni görünce daha da şaşırdı.)
- He drives a lot more carefully then he used to. (O eskisinden çok daha dikkatli araba kullanıyor.)

"More" kelimesi her zaman bir sıfatı nitelemez. Bazan bir ismin niceliğinin belirtilmesinde de kullanılabilir.

- More people than ever leave their villages for a major city. (Şimdiye kadar olduğundan daha fazla / Görülmedik sayıda insan büyük şehirde yaşamak için köyünü terkediyor.)

Sınav/Quiz Listesi

COMPARATIVE / Boşluk Doldurma - 1
COMPARATIVE / Boşluk Doldurma - 2
COMPARATIVE / Boşluk Doldurma - 3
COMPARATIVE / Boşluk Doldurma - 4
COMPARATIVE / Boşluk Doldurma - 5