Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Adverbs Intermediate (Orta düzey zarflar - 176 kelime)absolutely   tamamen, kesinlikle

accidentally   kazara

accordingly   buna göre, bu bağlamda

actually   gerçekte

adventurously   macera vari bir şekilde

agreeably   kabul edilir bir şekilde

amazingly    şaşırtıcı bir şekilde

ambitiously   hırsla

amusingly   hoş bir şekilde

anxiously   endişe ile

apparently   görünüşe bakılırsa

appropriately   uygun bir şekilde

approximately   yaklaşık olarak

artificially   yapay, suni olarak

attractively   etkileyici bir şekilde

automatically    otomatikman

awfully   fena halde, korkunç bir şekilde

badly   fena halde

barely   ancak, güçbela

beautifully   güzel bir şekilde

bravely   cesaretle

briefly   kısaca

brightly   parlak bir şekilde, zekice

carelessly   dikkatsizce

casually   gayri resmi olarak

cautiously   dikkatli bir şekilde

certainly   kesinlikle, elbette

cheerfully   neşeyle, keyifle

clearly   açıkça

comfortably   rahatça

comparatively   nispeten, epeyce

completely   tamamen

consequently   netice olarak

constantly   sürekli olarak

conveniently   elverişli şekilde

cordially   samimiyetle

curiously   meraklı bir şekilde

currently   halen,  şuanda

deadly    öldürücü bir şekilde, kesinlikle

decisively   kararlılıkla

deeply   derinden,  çok

definitely   kesinlikle

deliberately   kasten, bilebile

delicately   narin, hassas bir şekilde

desperately    ümitsizce, aşırı bir şekilde

differently   farklı bir şekilde

dishonestly   namussuzca

distastefully   tatsız şekilde, nahoş bir biçimde

doubtfully   kuşkulu bir şekilde

dramatically    çarpıcı olarak,  önemli ölçüde

eagerly    şevkle, istekle

effectively   etkili olarak

elegantly   nezaketle

enormously   aşırı derecede

entirely   tamamen

equally   eşit olarak

essentially   esasen

eventually   nihayetinde, en sonunda

evidently   belli ki

exactly   tam olarak

exhaustedly   tükenmiş, yorgun bir şekilde

exhaustively   etraflıca, kapsamlı bir şekilde

experimentally   deneysel olarak

explicitly   açıkça

extensively   kapsamlı bir şekilde

extraordinarily    olağanüstü bir şekilde

extremely   aşırı derecede

faithfully   sadakatle

familiarly   dostça

fantastically   aşırı derecede

fluently   akıcı bir biçimde

formally   resmi olarak

fortunately   neyse ki,  çok şükür, iyi ki

frequently   sık sık

frightfully   korkunç bir şekilde

fully   tamamen

fundamentally   esasen, esaslı bir şekilde

generously   cömertçe

gently   nazikçe, yavaşça, tatlılıkla

gradually   giderek, git gide artarak

greatly    oldukça, fazlaca, epeyce

heavily   ağır, yoğun bir şekilde

highly   hayli

hopefully    ümitle

hospitably   misafirperverlikle

incorrectly   yanlış olarak

increasingly   giderek, gitgideartarak

indecently   edepsizce, ahlaksızca

indecisively   kesin olmayarak

indefinitely   süresiz olarak

independently   bağımsız olarak

individually   ayrı ayrı

intelligently   akıllıca

intelligibly   anlaşılır biçimde

intensely   yoğun bir şekilde

joyfully   neşeyle

lately   son zamanlarda, yakınlarda

literally   harfi harfine

lively (adj.)   canlı, neşeli

luckily    şanslı şekilde

mainly    çoğunlukla

masterly   ustaca  

naturally   doğal olarak

nearly   neredeyse

nervously   sinirli olarak

painfully    ıstırap vererek

partially   kısmen

particularly    özellikle

patiently   sabırla

peacefully   huzurlu bir şekilde

perfectly   mükemmel bir şekilde

plainly   açıkça

pleasantly   hoş bir şekilde

potentially   imkan dahilinde

practically   hemen hemen

previously    önceden

privately    özel olarak

prominently   egemen, baskın bir şekilde

properly   uygun şekilde

publicly   alenen

purely   sadece, yalnız

quickly    çabuk, acele bir şekilde

randomly   rast gele

rapidly   hızlıca

readily   hemence, isteyerek

reasonably    oldukça

regularly   düzenli olarak

relatively   nispeten

relentlessly   merhametsizce

reliably   güvenilir şekilde

remarkably   dikkate değer biçimde

roughly   kabaca

safely   güvenli bir şekilde

satisfactorily   tatmin edici biçimde

securely   güvenle, kesin olarak

sensibly   makul bir şekilde

sensitively   duyarlıca

seriously   ciddi bir şekilde

severely   sert, ciddi bir sekilde

shortly   yakında, kısaca

shyly    ürkekçe

simply   sadece

simultaneously   eşzamanlı

skillfully   becerikli bir biçimde

slightly   hafifçe

slowly   yavaşça

smoothly   sorunsuz olarak

sorrowfully   hazinbir şekilde

steadily   düzenli bir şekilde

stupidly   ahmakça

surely   muhakkak

tactlessly   patavatsızca

tenderly    şefkatle

terribly   korkunç, müthiş bir şekilde

thoroughly   tamamen

tightly   sıkıca

timidly    ürkekçe

tolerantly   toleranslı bir şekilde

truly   gerçekten

ultimately   sonunda

unconsciously   bilinçsizce

undoubtedly    şüphesiz

unexpectedly   ansızın

unpleasantly   nahoş bir şekilde

unusually   nadiren

urgently   acilen

utterly   tamamen

vaguely   belirsizce

variably   kararsız

virtually   neredeyse, hemen hemen

vitally   hayati olarak

voluntarily   gönüllü bir şekilde

wastefully   savurgan bir şekilde

widely   yaygın olarak

willingly   isteyerek

wisely   akıllıca