Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Adverbs Advanced (İleri düzey zarflar - 315 kelime)abruptly   birdenbire

absolutely   tamamen, kesinlikle

absurdly   saçma bir şekilde

abundantly   bol bol

accidentally   kazara

accordingly   buna göre, bu bağlamda

accurately   tam doğru bir şekilde

actually   gerçekte

acutely   ciddi şekilde

adamantly   inatçı bir şekilde

adequately   yeterince

admittedly   itiraf etmek gerekirse

adventurously   macera vari bir şekilde

affectingly   dokunaklı bir şekilde

agreeably   kabul edilir bir şekilde

amazingly    şaşırtıcı bir şekilde

ambitiously   hırsla

amusingly   hoş bir şekilde

anxiously   endişe ile

apparently   görünüşe bakılırsa

appropriately   uygun bir şekilde

approximately   yaklaşık olarak

aptly   uygun bir şekilde

ardently   gayretle, istekle

artfully   ustaca

artificially   yapay, suni olarak

attentively   dikkatle

attractively   etkileyici bir şekilde

automatically    otomatikman

awfully   fena halde, korkunç bir şekilde

awkwardly   acemice

badly   fena halde

barely   ancak, güçbela

baselessly   asılsızca

beautifully   güzel bir şekilde

becomingly   uygun bir şekilde

beneficially   faydalı bir şekilde

biennially   iki yılda bir

bitterly   feci bir şekilde

blatantly   utanç verici şekilde, açıkça,  çekinmeden

blissfully   neşeyle

bluntly   kesin bir dille

bravely   cesaretle

briefly   kısaca

brightly   parlak bir şekilde, zekice

carelessly   dikkatsizce

casually   gayri resmi olarak

cautiously   dikkatli bir şekilde

cavalierly   cesaretle

certainly   kesinlikle, elbette

cheerfully   neşeyle, keyifle

charily   ihtiyatla, istemeyerek

chiefly   esas olarak

clearly   açıkça

clumsily   beceriksizce, acemice

coherently   uyumlu bir şekilde

comfortably   rahatça

comparatively   nispeten, epeyce

competently   ustaca

completely   tamamen

conceivably   belki

conclusively   kesin olarak

consciously   bilinçli olarak

consecutively   arka arkaya

consequently   netice olarak

considerably    oldukça, epeyce

conjointly   müştereken, birlikte  

considerately   düşünceli bir şekilde

consistently   tutarlı bir şekilde

constantly   sürekli olarak

conveniently   elverişli şekilde

convincingly   iknaedicibir şekilde

cordially   samimiyetle

crudely   kabaca

curiously   meraklı bir şekilde

currently   halen,  şuanda

daringly   cesurca

deadly    öldürücü bir şekilde, kesinlikle

decidedly   kesinlikle

decisively   kararlılıkla

deeply   derinden,  çok

defectively   kusurlu olarak

deficiently   yetersizce

definitely   kesinlikle

deliberately   kasten, bilebile

delicately   narin, hassas bir şekilde

densely   yoğun bir şekilde

dependently   eli kolu bağlı olarak

depressingly   üzerek

desirably   arzu edilir  bir şekilde   

desperately    ümitsizce, aşırı bir şekilde

differently   farklı bir şekilde

diminishingly   eksilerek

disgustingly   iğrenç bir şekilde

dishonestly   namussuzca

distastefully   tatsız şekilde, nahoş bir biçimde

diversely   farklı bir şekilde

doubtfully   kuşkulu bir şekilde

dramatically    çarpıcı olarak,  önemli ölçüde

drowsily   uykulu bir şekilde

dubiously    şüpheyle

eagerly    şevkle, istekle

earnestly   ciddi, samimi bir şekilde

effectively   etkili olarak

effortlessly   kolayca

elaborately   ayrıntılı olarak

elegantly   nezaketle

embarrassingly   utanç verici bir şekilde

endearingly   sevimlice

enormously   aşırı derecede

enthusiastically   gayretli, hevesli bir şekilde

entirely   tamamen

equally   eşit olarak

essentially   esasen

eternally   sürekli

eventually   nihayetinde, en sonunda

evidently   belli ki

exactly   tam olarak

exceedingly   aşırı bir şekilde

excellently   mükemmel bir şekilde

exceptionally    olağan üstü bir şekilde

excessively   aşırı derecede

exclusively    özellikle, sadece

exhaustedly   tükenmiş, yorgun bir şekilde

exhaustively   etraflıca, kapsamlı bir şekilde

experimentally   deneysel olarak

explicitly   açıkça

extensively   kapsamlı bir şekilde

extraordinarily    olağanüstü bir şekilde

extravagantly   müsrifçe

extremely   aşırı derecede

faithfully   sadakatle

familiarly   dostça

fantastically   aşırı derecede

fatally    öldürücü biçimde, ciddi bir biçimde

faultlessly   kusursuz bir şekilde

favourably   destekleyerek,  olumlu görerek

feverishly   heyecanlı, ateşli bir şekilde

fiercely   kızgın, acımasız bir şekilde

flatly   düpedüz, açıkça

fluently   akıcı bir biçimde

formally   resmi olarak

fortunately   neyse ki,  çok şükür, iyi ki

frankly   dürüst olmak gerekirse

frequently   sık sık

frightfully   korkunç bir şekilde

fully   tamamen

fundamentally   esasen, esaslı bir şekilde

generously   cömertçe

gently   nazikçe, yavaşça, tatlılıkla

gradually   giderek, git gide artarak

greatly    oldukça, fazlaca, epeyce

half-heartedly   isteksizce

hardly   hemen hemen hiç, zar zor

harshly   sertçe, kaba bir şekilde

hastily   aceleci bir şekilde

heavily   ağır, yoğun bir şekilde

hesitantly   tereddütlü bir şekilde

highly   hayli

hopefully    ümitle

hospitably   misafirperverlikle

humorously   espirilibir şekilde

immensely   fazlasıyla, gayet

immorally   ahlaksızca

impeccably   hatasız olarak

impressively   etkileyici bir şekilde

incautiously   dikkatsizce

incessantly   sürekli olarak

incompetently   beceriksizce, acemice

inconsiderately   düşüncesizce

incorrectly   yanlış olarak

increasingly   giderek, gitgideartarak

indecently   edepsizce, ahlaksızca

indecisively   kesin olmayarak

indefinitely   süresiz olarak

independently   bağımsız olarak

indifferently   ilgisizce

indisputably   tartışmasız bir şekilde

individually   ayrı ayrı

inevitably   kaçınılmaz biçimde

infectiously   bulaşıcı olarak

inferentially   imalı bir şekilde

inherently   doğal olarak

initially   başlangıçta

intelligently   akıllıca

intelligibly   anlaşılır biçimde

intensely   yoğun bir şekilde

intentionally   bilebile, kasıtlı olarak

invariably   sürekli olarak, hiç şaşmadan

inwardly   içeride

joyfully   neşeyle

lately   son zamanlarda, yakınlarda

literally   harfi harfine

lively (adj.)   canlı, neşeli

luckily    şanslı şekilde

mainly    çoğunlukla

masterly   ustaca  

mercilessly   acımasızca

merely   sadece

meticulously   kılı kırk yararak

mildly    ılımlı bir şekilde

miraculously   mucize eseri

moderately    ılımlı bir şekilde

mournfully   kederli bir şekilde

mourningly   kederlice

mutually   karşılıklı olarak

naturally   doğal olarak

nearly   neredeyse

nervously   sinirli olarak

notably    özellikle

obscurely   anlaşılmayacak şekilde

outwardly   dışa dönük bir şekilde

painfully    ıstırap vererek

partially   kısmen

particularly    özellikle

patiently   sabırla

peacefully   huzurlu bir şekilde

peculiarly   acayip şekilde

perfectly   mükemmel bir şekilde

perpetually   daima

persistently   inatla

placidly   nazikçe

plainly   açıkça

pleadingly   yalvararak

pleasantly   hoş bir şekilde

potentially   imkan dahilinde

practically   hemen hemen

precisely   tam olarak

preferably   tercihen

presumably   muhtemelen

previously    önceden

privately    özel olarak

profoundly   derinden,  çok

progressively   aşamalı olarak

prominently   egemen, baskın bir şekilde

properly   uygun şekilde

proportionally    orantılı olarak

publicly   alenen

purely   sadece, yalnız

quickly    çabuk, acele bir şekilde

randomly   rast gele

rapidly   hızlıca

readily   hemence, isteyerek

reasonably    oldukça

recklessly   dikkatsizce, pervasızca

regularly   düzenli olarak

relatively   nispeten

relentlessly   merhametsizce

reliably   güvenilir şekilde

reluctantly   gönülsüzce

remarkably   dikkate değer biçimde

resolutely   azimle

respectively   sırası ile

restrictedly   sınırlı bir şekilde

roughly   kabaca

safely   güvenli bir şekilde

satisfactorily   tatmin edici biçimde

securely   güvenle, kesin olarak

sensibly   makul bir şekilde

sensitively   duyarlıca

sentimentally   duygulu bir şekilde

seriously   ciddi bir şekilde

severely   sert, ciddi bir sekilde

shortly   yakında, kısaca

shyly    ürkekçe

simply   sadece

simultaneously   eşzamanlı

skillfully   becerikli bir biçimde

slightly   hafifçe

slowly   yavaşça

slyly   sinsice

smoothly   sorunsuz olarak

solely   sadece

sorrowfully   hazinbir şekilde

sparsely   seyrek olarak

spontaneously   kendiliğinden

steadily   düzenli bir şekilde

stupidly   ahmakça

substantially    önemli ölçüde

successively   arka arkaya

succinctly   kısaca

sufficiently   yeterlibir şekilde

suitably   uygun şekilde

superficially   yüzeysel olarak

surely   muhakkak

tactlessly   patavatsızca

tenderly    şefkatle

terribly   korkunç, müthiş bir şekilde

thoroughly   tamamen

thoughtlessly   düşüncesizce

tightly   sıkıca

timidly    ürkekçe

tolerantly   toleranslı bir şekilde

tremendously   aşırı bir şekilde

truly   gerçekten

ultimately   sonunda

unconsciously   bilinçsizce

undeniably   inkar edilmez bir şekilde

undoubtedly    şüphesiz

unexpectedly   ansızın

unpleasantly   nahoş bir şekilde

unusually   nadiren

urgently   acilen

utterly   tamamen

vaguely   belirsizce

variably   kararsız

vehemently    şiddetle

vigorously   gayretli, yorucu bir şekilde

virtually   neredeyse, hemen hemen

vitally   hayati olarak

voluntarily   gönüllü bir şekilde

wastefully   savurgan bir şekilde

widely   yaygın olarak

willingly   isteyerek

wisely   akıllıca